Keywords = nosocomial pathogens
Mobile phones: Reservoirs for the transmission of nosocomial pathogens

Volume 2015, july, July 2015, Pages 1-6

Shekhar Pal; Deepak Juyal; Shamanth Adekhandi; Munesh Sharma; Rajat Prakash; Neelam Sharma; Amit Rana; Ashwin Parihar